OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE SEMESTRUL II 2023

       Bine v-am regăsit!!

Vă propunem să aruncați o privire pe oferta de cursuri.

Sunt cursuri extraordinare!

Important este să reușiți să participați la cursurile organizate de noi.

 Probabil cele mai bune din piața formării profesionale pentru administrația publică!

Curs formator 2023Cod COR 242401- FORMATOR-TRAINER(U.E)
- 180 de ore
- 18 competențe
- Recunoscut în Uniunea Europeană

CURSURI:

 • Management
 • Audit public intern
 • Contabilitate
 • Impozite si taxe locale
 • Comunicare şi relaţii cu publicul
 • Resurse umane
 • Achizitii publice
 • Stare civilă și evidența informatizată a persoanei
 • Leadership
 • Competențe antreprenoriale
 • Manager de proiect
 • Strategie organizațională
 • Dezvoltare personală,  dezvoltare profesională
 • Sănătate și securitate în muncă
 • Cursuri în domeniul IT
 • ECDL
 • Formare de formatori
 • Servicii sociale
 • Protecția mediului si gestionarea deșeurilor
 • Parteneriat public-privat
 • Dezvoltare durabilă
 • Egalitate de șanse
 • Urbanism modern
 • Actul administrativ
 • Transparență, etica, integritate
 • Protocolul, instrument de comunicare
 • Discurs public și imaginea liderilor
 • Regimul proprietății
 • Secretariat modern
 • Contracte și litigii
 • Raporturi juridice de muncă și securitate socială
 • Contencios administrativ
 • Fonduri europene-corecții financiare
 • Control intern managerial
 • Regulamentul UE 679/2016(GDPR) privind protecția datelor cu caracter personal
 • Strategii de dezvoltare locală
 • Smart city
 • Insolvența
 • Executarea silită și valorificarea bunurilor
 • Strategii de prevenire și combaterea corupției
 • Prevenirea neregulilor și suspiciunilor de fraudă în implementarea proiectelor

Mai jos regăsiți tematica detaliată pentru o parte a cursurilor noastre:

ABORDĂRI PRACTICE ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR  PUBLICE

 • Legislația în vigoare privitoare la achizițiile publice
 • Aspecte practice şi modificări de simplificare a legislației
 • Programul anual al achizițiilor publice; strategie de implementare
  Schimbări aduse de strategia de contractare, pe etape
  Bune practici privind organizarea, planificarea achizițiilor, forma și conținutul contractelor de achiziție publică
 • Bune practici privind alegerea criteriilor de selecție/calificare:
  Existența interesului în contestarea ofertelor altor competitori.
  Bune practici privind utilizarea SICAP
 • Mecanismul de prevenire a conflictului de interese
 • Parteneriatul public-privat– aspecte practice de interes.
  Clarificări şi soluţionarea contestaţiilor; 
 • Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SICAP

 

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

 • Prezentarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 (aprobată prin Hotărârea nr. 583/2016):
  • Anexa nr. 3 la H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
  • Responsabili (organizare și funcționare) cu implementarea aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020;
  • Planul de integritate pentru implementarea aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020;
  • Coordonatorul implementării Planului de integritate;
  • Declarația privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele, măsurile, termenele și mecanismele de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020;
  • Aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
  • Gestionarea declarațiilor de avere și de interese;
  • Codul etic/deontologic/de conduită;
  • Consilierul de etică;
  • Avertizorul de integritate;
  • Declararea averilor;
  • Declararea cadourilor;
  • Conflictul de interese;
  • Incompatibilitățile;
  • Transparența în procesul decizional;
  • Funcții sensibile.
 • Sistemul de control intern managerial – O.S.G.G. nr. 600/2018.
 • Metodologie privind identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la corupție la nivel insituțional:
 • Identificarea și descrierea riscurilor la corupție;
 • Evaluarea riscurilor la corupție;
 • Determinarea şi implementarea măsurilor de prevenire și control al riscurilor;
 • Monitorizarea şi reevaluarea riscurilor de corupţie;
 • Registrul riscurilor de corupție.
 • Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul tuturor autorităţilor publice.

ASPECTE PRIVIND PREVENIREA SUSPICIUNILOR DE FRAUDĂ ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANĂ

 • Aspecte generale.
  • Raportul dintre Dreptul UE și Dreptul roman.
  • Suspiciunea de fraudă. Definiție . Clasificare.
  • Strategia de prevenire a neregulilor și a suspiciunilor de fraudă.
 • Constatarea neregulilor și a suspiciunilor de fraudă în cele trei etape de viaţă ale unui proiect cu finanţare nerambursabilă.
 • Scrierea şi identificarea sursei potrivite de finanţare,
 • Implementarea proiectului,
 • Etapa postimplementare.
  • Ce poate genera o neregulă. Exemple pentru fiecare etapa din viața unui proiect. Cum prevenim.
  • Factori de risc care pot conduce la apariția unei nereguli sau suspiciune de fraudă.
  • Constatarea și raportarea neregulilor și a situațiilor de suspiciuni de fraudă. Autoritățile responsabile de constatarea neregulilor
 • Raportul dintre neregulă –frauda. Măsuri. Identificarea valorii neeligibile.
 • Legătura dintre valoare corecție – valoare creanță bugetară – valoare creanță bugetară de recuperat.
 • Consecințe administrative și financiare ale constatării neregulilor și fraudelor – Întocmire act de control în baza OUG 66/2011. Contestare act de control.
 • Activitatea de verificare.
 • Contestarea titlurilor de creanță.
 • Termene de plată pentru creanța bugetară de recuperat.
 • Spețe

ASPECTE PRACTICE PRIVIND SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

 • Analiza cerințelor SCIM din noua legislație (O.S.G.G. 600/2018) comparativ cu cerințele din vechea legislație (O.S.G.G. nr. 400/2015);
 • Cerințele generale și specifice ale fiecărui standard de control intern managerial, conform noilor reglementări;
 • Constituirea și funcționarea Comisiei de monitorizare;
 • Planificarea și etapele procesului de implementare a SCIM;
 • Programul de dezvoltare a SCIM și stabilirea obiectivelor, acțiunilor, responsabilităților și termenelor: format, elaborare și monitorizare;
 • Managementul riscurilor - identificarea riscurilor semnificative; bune practici în formularea riscurilor; evaluarea și prioritizarea riscurilor; Registrul de riscuri pe compartimente/entitate publică;
 • Stabilirea obiectivelor generale și specifice ale entităților publice;
 • Stabilirea activităților și acțiunilor pentru realizarea obiectivelor specifice;
 • Stabilirea și evaluarea indicatorilor de performanță pentru activitățile/obiectivele specifice;
 • Elaborarea procedurilor documentate; prezentarea unor modele de proceduri operaționale și de sistem;
 • Autoevaluarea SCIM; aplicație practică privind completarea Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a SCIM; Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, la sfârșitul anului;
 • Instrucțiuni privind întocmirea, aprobarea și prezentarea Raportului asupra sistemului de control intern managerial.

MANAGEMENTUL FINANCIAR ŞI FISCAL

 • Politici şi proceduri financiare;
 • Planificare financiară;
 • Finanţarea instituţiilor publice;
 • Bugetul de venituri şi cheltuieli;
 • Programarea multianuală a investiţiilor;
 • Analiza cost beneficiu;
 • Măsurarea performanţei;
 • Contabilitatea de gestiune;
 • Control intern şi audit
 • Obiectul, rolul şi funcţiile activităţii de control;
 • Procedee utilizate în activitatea de control financiar;
 • Controlul fiscal: programare şi proceduri de exercitare a acestuia;
 • Evaziunea fiscală;
 • Modalităţi de reeficientizare a programării, desfăşurarării şi finalizării activiţii de control financiar şi fiscal;

PROTECŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP. EGALITATEA DE ŞANSE

 • Noul cadru legislativ privind protecţia persoanelor cu handicap
 • Egalizarea şanselor pentru persoanele cu handicap
 • Armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia europeană privind persoanele cu handicap
 • Drepturile persoanei cu handicap în legislaţia românească
 • Promovarea şi susţinerea integrării în muncă a persoanei adulte cu handicap
 • Incluziunea socială a persoanei cu handicap
 • Programul individual de reabilitare şi integrare socială
 • Planul individual de servicii
 • Servicii sociale specializate şi managerul de caz
 • Comunicarea cu persoana cu handicap şi familia acestuia.

REGISTRUL AGRICOL. CADASTRU PENTRU CARTEA FUNCIARĂ

 • Evoluţia politicii agricole a Uniunii Europene
 • Evidenţa centralizată la nivelul teritoriului
 • Programul naţional de dezvoltare a agriculturii
 • Completarea datelor pentru culturile agricole
 • Informaţii generale privind culturile şi producţiile agricole
 • Legislaţia specifica privind Registrul agricol şi Normele tehnice de  aplicare
 • Statistica agricolă-cerinţe de raportare
 • Modalităţi de folosire a terenurilor şi suprafetelor cultivate
 • Certificatele de producător, proprietarde animale
 • Cadastrul şi evidenţa proprietăţii imobiliare
 • Cadastrul agricol.

ATRIBUȚII DE STARE CIVILĂ ŞI EVIDENŢA INFORMATIZATĂ A PERSOANEI

 • Înregistrarea cetățenilor români în evidența populației, în contextul activităților desfășurate pe această linie de către serviciile publice comunitate de evidență
 • Categorii de acte de identitate care se pot elibera cetățenilor români cu domiciliul în Romania și celor cu domiciliul în străinătate. Aspecte privind valența atribuită cărții de identitate ca document de călătorie
 • Starea civilă – Activități specifice și tendințe de informatizare
 • Conceptul de reformă în privința serviciilor publice comunitate de evidență a persoanei, având la bază Legea-cadru nr. 195/2006 a descentralizării, O.G. nr. 63/2010, precum și alte recomandări legale
 • Managementul serviciilor publice comunitate de evidență a persoanelor. Aplicarea în aceste structuri a noului management public

FORMATOR

 • Pregătirea formării
 • Realizarea activităților de formare
 • Evaluarea participanților la formare
 • Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare
 • Marketing-ul formării
 • Proiectarea programelor de formare
 • Organizarea programelor şi a stagiilor de formare
 • Elaborarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare

COMUNICARE ŞI DISCURS PUBLIC

 • Comunicarea, instrument de cunoaştere
 • Principalele scopuri urmărite de comunicare
 • Analiza procesului de comunicare
 • Măsuri pentru a reduce efectele barierelor de comunicare 
 • Roluri în grupuri de lucru
 • Participare şi comunicare
 • Comunicare organizaţională
 • Comunicarea organizaţională în situaţii de criză
 • Managementul crizelor
 • Negocierea: obiective, abordări, metode, instrumente 
 • Discursul public 
 • Structura unui discurs
 • Retorica
 • Transmiterea mesajului
 • Comunicarea non-verbala
 • Ascultarea activa
 • Ateliere de lucru
 • Joc de roluri.

DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

 • Cadrul general privind finanţarea proiectelor din fonduri europene
 • Structuri manageriale şi actori implicaţi în proiectele din domeniul protecţiei mediului finanţate din fonduri UE
 • Prezentarea Programului Operaţional Sectorial pentru Infrastructura de Mediu
 • Pregătirea, evaluarea şi selecţia proiectelor
 • Elemente cheie în implicarea cu succes a proiectelor de mediu finanţate din fonduri UE
 • Mecanismul financiar, cofinanţarea şi sistemele de plată ale proiectelor de mediu finanţate din fonduri de mediu.

MANAGER PROIECT

 • Stabilirea scopului proiectului;
 • Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului;
 • Planificarea activităților și jaloanelor proiectului;
 • Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect;
 • Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect
 • Managementul riscurilor
 • Managementul echipei de proiect
 • Managementul comunicării în cadrul proiectului
 • Managementul calității proiectului

MANAGEMENTUL IMAGINII UNEI ORGANIZAŢII

 • Definirea imaginii publice şi modalităţile de susţinere a unei imagini de calitate
 • Aplicarea procedeelor de argumentare şi persuadare în crearea reputaţiei publice
 • Identificarea şi deprinderea abilităţilor de depăşire a obstacolelor comunicaţionale 
 • Definirea relaţiilor publice
 • Organizarea biroului de relaţii publice, înţelegerea şi definirea publicului 
 • Dezvoltarea unei strategii de comunicare
 • Abilităţi de comunicare eficientă cu mass-media 
 • Oportunităţi strategice a organizării unei conferinţe de presă 
 • Abilităţi de organizare a unei conferinţe de presă
 • Prezentarea şi comunicarea non-verbală potrivită în faţa camerei de luat vederi 
 • Modalităţi de comunicare a unei politici publice şi organizarea unei dezbateri publice pe tema respectivă 
 • Folosirea eficientă a tuturor tipurilor de comunicare publică
 • Principalele tehnici de comunicare
 • Negocierea, ca tehnică de susţinere a comunicării instituţionale şi interpersonale 
 • Practicile deontologice ale specialiştilor în relaţii publice.

MANAGEMENTUL IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE - INSPECTOR TAXE ȘI IMPOZITE

 • Comunicarea interactivă la locul de muncă;
 • Dezvoltarea profesională;
 • Asigurarea aplicării măsurilor legale în urma controlului financiar -fiscal;
 • Asigurarea asistenţei de specialitate către contribuabili;
 • Efectuarea controlului financiar – fiscal;
 • Înregistrarea agenţilor economici;
 • Menţinerea legăturii cu alte instituţii;
 • Preluarea şi valorificarea bunurilor;
 • Prestarea serviciilor de specialitate către contribuabili;

MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR PUBLICE

 • Instituţia publică:prezentare, caracterizare
 • Comunicarea în instituţiile publice
 • Elaborarea deciziei în instituţiile publice
 • Motivarea şi definirea posturilor în instituţia publică: forme de motivare 
 • Recrutarea şi selecţia de personal în instituţiile publice
 • Managementul carierei
 • Dezvoltarea şi evaluarea personalului
 • Managementul stresului
 • Managementul timpului
 • Managementul conflictelor
 • Structuri organizaţionale 
 • Cultura organizaţională 
 • Managementul schimbării.

DEZVOLTAREA DE PROIECTE FINANŢABILE DIN FONDURI STRUCTURAL

 • Documentele programatice ale României privind Instrumentele Structurale
 • Calendarul lansărilor/ axe prioritare. Prezentare şi discuţii pe marginea ghidurilor aplicantului
 • Dezvoltarea de proiecte.
 • Etapele necesare în elaborarea propunerilor de finanţare: Identificarea nevoilor/problemelor; Analiza situaţiei actuale; Definirea obiectivelor; Alegerea strategiei; Elaborare activităţii/ alocare buget; Resurse, etc. 
 • Identificarea partenerilor; Alocarea responsabilităţilor ; Cofinanţarea
 • Identificarea surselor adecvate de finanţare pentru propunerile de proiect 
 • Contractarea 
 • Fluxul documentelor şi al banilor 
 • Exemple de proiecte din state membre ale Uniunii Europene 
 • Surse de informare utile.

MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTELOR FINANȚATE DIN INSTRUMENTE STRUCTURALE

 • Fundamentarea bugetului propriu al instituţiei - în funcţie de cheltuielile eligibile şi cheltuielile neeligibile,
 • Posibilitaţi de rectificare a bugetului proiectului, dacă acestea nu afectează scopul principal al proiectului;
 • Reguli  de acordare, solicitare, utilizare şi înregistrare a pre-finanţării,
 • Rambursarea cheltuielilor:
  • întocmirea cererii de rambursare,
  • elaborarea raportului de progres,
  • documentele justificative care stau la baza cererii de rambursare,
 • Plata TVA aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări. Situaţii in care TVA se suporta din bugetul local,
 • Atribuirea contractelor de achiziţii publice necesare implementării proiectului,
 • Contabilitatea analitică a proiectului şi inventarul activelor dobândite prin Instrumentele Structurale,
 • Controlul financiar preventiv propriu şi angajarea, lichidarea ordonanţarea şi plata cheltuielilor aferente proiectului,
 • Audit şi control
 • Obligaţiile beneficiarilor privind activităţile de informare şi publicitate desfăşurate, aferente proiectului
 • Arhivarea documentelor aferente proiectelor finantate din fonduri structurale
 • Nereguli şi restituirea finanţării
 • Exemple, studii de caz.

COMPETENȚE ANTREPRENORIALE

 • Introducere în antreprenoriat
 • Inițierea unui afaceri
 • Organizarea activității
 • Strategia de marketing
 • Negocierea contractelor
 • Politica de promovare
 • Finanțarea unei afaceri
 • Dezvoltarea produselor/serviciilor afacerii
 • Managementul personalului
 • Evidența contabilă
 • Sistemul de evidență financiară
 • Strategiile de dezvoltare și riscurile afacerii
 • Logistica necesară derulării afacerii
 • Planul de afaceri

ASISTENT RELAȚII PUBLICE ȘI COMUNICARE

 • Munca în echipe multidisciplinare
 • Dezvoltare profesională
 • Comunicare interactivă
 • Comunicare interpersonală
 • Planificarea activităţii proprii
 • Realizarea materialelor
 • Organizarea de evenimente
 • Organizarea campaniilor integrate
 • Evaluarea eficientei programelor de relaţii publice
 • Participă la eficientizarea comunicării în organizaţie
 • Menţinerea relaţiilor cu mass-media
 • Pregătirea întâlnirilor de lucru

RELAȚII PUBLICE ȘI COMUNICARE

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul relaţiilor cu publicul; Proceduri în domeniul relaţiilor cu publicul
 • Definirea relaţiilor cu publicul şi a relaţiilor publice; Diferenţa între relaţii cu publicul şi relaţii publice
 • Noţiunea de public; Tipuri de public – caracteristici
 • Comunicarea directă cu cetăţeanul şi standardul etic al personalului destinat asigurării relaţiei cu publicul
 • Rolul relaţiilor cu publicul în construirea credibilităţii instituţiei
 • Responsabilităţile biroului de relaţii cu publicul
 • Schema de organizare a unui compartiment de relaţii cu publicul
 • Informarea publică directă, audienţele la autoritatea publică, raspunsul la petiţii
 • Comunicarea dintre personalul destinat relaţiilor directe cu publicul şi personalul de specialitate din cadrul instituţiei
 • Tehnici de negociere
 • Informaţia de interes public şi informaţia clasificată

INVESTIȚII PUBLICE - obligații privind urmărirea execuției, verificarea realității, legalității și regularității precum și înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specific

 • Documentatia necesară  realizarii unui obiectiv/investitii publice. Aprobarea documentatiilor tehnico-economice;
 • Metodologia elaborării devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
 • Reflectarea în Programul anual al achizitiilor publice
 • Surse de finanțare
 • Obligații privind conceperea, realizarea, exploatarea construcțiilor și postutilizarea lor
 • Cartea constructiei
 • Reguli privind recepția obiectivelor de inveștiții
 • Monitorizarea/verificarea tehnică și financiară a lucrarilor de contructii-montaj
 • Angajarea, lichidarea,ordonanţarea și plata cheltuielilor aferente investițiilor publice
 • Rolul controlul financiar peventiv propriu
 • Înregistrarea în contabilitate a investitiilor/investițiilor in curs de executie; Documentele justificative
 • Erori frecvente identificate în execuția contractelor de lucrări

MANAGEMENT STRATEGIC

 • Teoria planificării strategice (Ce este Strategia?; Componentele Strategiei ; Viziunea ; Misiunea; Valorile; Obiectivele; Resursele)
 • Elementele planificării strategice (Analiza strategica; Analiza factorilor interesati ; Analiza situatiei actuale ; Analiza obiectivelor;
 • Analiza strategiilor ; Analiza STEP; Analiza SWOT; Diagrama strategica SWOT; Nivele de intervenţie ; Planul de Acţiuni; Indicatorii)
 • Implementarea strategiei -Monitorizarea
 • Evaluarea Rezultatelor şi Actualizarea Planului de Acţiune

MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

 • Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale;
 • Planul naţional de acţiune pentru implementarea strategiei naţionale;
 • Acreditarea serviciilor sociale;
 • Sistemul naţional de asistenţă socială;
 • Rolul, atribuţiile asistentului social;
 • Echipa managerială – roluri şi stiluri;
 • Comunicarea managerială.
 • Colaborarea dintre D.G.A.S.P.C şi Serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul comunităţilor locale

MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE

 • Arhivarea fizica a documentelor;
 • Arhivare documente (îndosarierea documentelor în funcţie de specificul activităţii şi de cerinţele beneficiarului:  alfabetic, geografic pe corespondenţă);
 • Identificarea documentelor;
 • Depozitarea documentelor: introducerea documentelor în arhivă;
 • Ieşirea documentelor din arhivă şi predarea spre redepozitare;
 • Generalităţi;
 • Întocmirea nomenclatorului arhivistic;
 • Managementul documentelor.

TRANSPARENȚĂ, ETICĂ, INTEGRITATE ȘI COMUNICARE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

 • Măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*), Legea nr. 7/2004 modificată şi completată, Legea 571/2004 cu privire la protecţia avertizorilor de integritate)
 • Normele de conduită a funcţionarilor publici cu privire la: asigurarea unui serviciu public de calitate, loialitatea faţă de Constituţie şi faţă de instituţiile publice, libertatea opiniilor, activitatea politică şi publică, folosirea imaginii proprii, cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice, conduită în cadrul relaţiilor internaţionale, interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor, obiectivitate in evaluare, folosirea prerogativelor de putere publică, utilizarea resurselor publice.
  - etica şi integritatea funcţionarilor publici;
  - avertizorul de integritate, consilierul etic: responsabilităţile acestora si sistemul de raportare;
  - atribuţii ale consilierului de etică în instituţia publică care l-a desemnat;
  - organizarea activităţii pentru îndeplinirea rolurilor de consiliere şi monitorizare;
 • Sistemul Naţional de integritate publică. Strategia naţională anticorupţie. Combaterea corupţiei prin mijloace administrative. Agentia Natională de Integritate (ANI).
 • Jurisprudenţa şi bune practici în domeniu.