O parte a echipei noastre de traineri:

 

Mirela BUZĂRIN

Este licenţiată a Universităţii Bucureşti - Facultatea de Chimie şi a urmat cursuri de specializare în domeniul comunicării şi relaţiilor publice la SNSPA - Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice şi în domeniul managementului administraţiei publice locale la Academia de Studii Economice - Bucureşti.

Are peste zece ani de experienţă în administraţia publică, domeniul managementului comunicării şi relaţiilor publice, şi în prezent este şef Serviciu Analiză, Relaţii cu mass-media - Primaria Sectorului 6. Este membru fondator al Corpului Comunicatorilor din cadrul Asociaţiei Municipiilor din România şi membru în Consiliul Director.

A urmat diverse forme de perfecţionare în domeniile: Marketing Social; Relaţii cu mass-media; Marketing social şi dezvoltare socială; Integrare Europeană; Managementul proiectelor; Finanţarea proiectelor şi strângerea de fonduri; Managementul resurselor umane; Negociere; Mediere; Analiza conflictelor; Alternative de rezolvare a conflictelor; Pagini WEB; Internet.

Este specializată ca formator în cadrul Opportunity Associates România şi lucrează ca lector la Institutul Naţional de Administraţie şi la Societatea FaxMedia Consulting fiind titular de curs în domeniul comunicării şi relaţiilor publice.

 

Paraschiv PEȚU

Licențiat în drept la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”din București.

Curs postuniversitar de “Drept public și științe administrative” la Facultatea de drept a Universității din București.

Doctor în drept, 2008, la Universitatea”Nicolae Titulescu” din București . Teza de doctorat: “Atributele de identificare a persoanei fizice”, publicată la Editura Detectiv, București, 2008 (Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Gabriel BOROI).

Reputat specialist în domeniul stării civile și al evidenței populației, autor sau coautor al mai multor lucrări/ articole de specialitate în domeniu, care constituie suport pentru cursurile de perfecționare organizate cu funcționarii din serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor din subordinea consiliilor locale/ județene , precum și cu ofițerii de stare civilă din cadrul primăriilor unităților administrativ-teritoriale.

Participant activ la Congresele Societății Europene a Funcționarilor de Stare Civilă (EVS) de la Gent-Belgia (2007), Portoroz-Slovenia (2008) si Poprad-Slovacia (2009), precum și la Adunarea Generală a Comisiei Internaționale de Stare Civilă (C.I.E.C.), cu sediul la Strasbourg-Franța, la care Romania are statut de observator.

A indeplinit, succesiv, funcțiile de Șef al Serviciului Central de Stare Civilă (1996-2000), de Director al Direcției Evidența Populației (2000-2004) și de Director General Adjunct al Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor  din Ministerul Administrației și Internelor (2004-2009).

Lector colaborator la Centrele Regionale de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală din subordinea Institutului Național de administrație, precum și la diferite firme private acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Lector universitar titular la Universitatea BIOTERRA Bucuresti (Drept civil, Sociologie juridica si  Drept administrativ).

 

Emil DRĂGHICI

Este licenţiat al Universităţii Ecologice Bucureşti - Facultatea de Drept şi este specializat în domeniul managementului administraţiei publice locale la şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. A urmat două cursuri de specializare la Institutul Băncii Modiale: unul în domeniul participării cetăţenilor la actul decizional şi unul în domeniul liberului acces la informaţiile de interes public.

Are peste 30 de ani de experienţă în administraţia publică locală şi în management public în prezent fiind primarul Comunei Vulcana-Băi. Este Preşedintele Asociaţiei Comunelor din România şi Prim-vicepreşedintele Federaţiei Autorităţilor Locale din România, membru al Consiliului pentru dezvoltare regională în cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia, constituit în baza Legii nr. 151/1998 şi Legii nr. 315/2004, membru al Comitetului Naţional de Corordonare a Proiectului de Dezvoltare Rurală constituit în baza Hotărârii Guvernului nr. 336/2001, membru-observator al delegaţiei României la Comitetul Regiunilor de la Bruxelles, Membru al Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional de Administraţie, liderul componentei 2 - Cadrul legal care să sprijine descentralizarea fiscală şi financiară în Proiectul de înfrăţire instituţională-întărirea autonomiei financiare a autorităţilor locale prin continuarea descentralizării fiscale şi financiare şi membru în componentele 1 şi 5 ale aceluiaşi proiect (Codul finanţelor publice locale), membru în Comisia pentru determinarea oportunităţii proiectelor, potrivit Hotărârii Guvernului nr.247/2006, membru în Comitetul director al Consiliului Comunelor şi Regiunilor din Europa.

A colaborat cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării la elaborarea următoarelor acte normative: Ordonanţa Guvernului nr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale, Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - TITLUL IX, Legea nr. 354/2004 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, Hotărârea Guvernului nr. 661/2001privind procedura de eliberare a certificatului de producător şi altele conexe acestora, Legea nr. 286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, precum şi la multe alte acte normative ce vizează administraţia publică locală.

Alte perfecţionări: "Acţionăm în comun pentru reformă şi integrare europeană" - Institutul Naţional de Administraţie - Bucureşti, "Descentralizare şi Deconcentrare în Administraţia Publică", "Towards a more professional civil service: management challenges and european integration" - European Institute of Public Administration, "Fiscal decentralization in Romania train-the-trainers" - European Institute of Public Administration, Romanian Association Building Study Tour conducted by Researche Triangle Institute - U.S.A., "Parteneriatul dintre Administraţia Publică Centrală şi Administraţia Publică Locală" - Centrul Naţional de Formare Continuă Pentru Administraţia Publică Locală - Bucureşti, "Principiile de bază ale managementului în administraţia publică locală" - Centrul Naţional de Formare Continuă Pentru Administraţia Publică Locală - Bucureşti.

A fost lector în cadrul programelor de perfecţionare a funcţionarilor publici din administraţia publică centrală şi locală organizate de Institutul Naţional de Administraţie, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timisoara, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Călăraşi pentru programele ce privesc impozitele şi taxele locale, executarea creanţelor bugetare şi finanţele publice locale.

Dr. Gheorghe TEODOROF – are o activitate profesională de peste 40 de ani, în domeniile: tehnic, managerial, juridic şi didactic.

Licenţiat în ştiinţe tehnice şi ştiinţe juridice, doctor în drept, a urmat mai multe cursuri: postuniversitare, de formare, perfecţionare sau specializare – internaţionale sau naţionale – management, lingvistică, finanţe publice, comunicare, informatică, politici publice, juridică, training. În acest scop, în perioada 1992 – 2006, a efectuat mai multe stagii de documentare sau studii în diverse state europene.

Formările în domeniile managementul proiectelor, politici publice, finanţe publice, comunicare, informatică, precum şi cea de formator, unele atestate internaţional - începând din anul 1995, au fost actualizate ulterior şi re-atestate de CNFPA.

Începând din anul 1976, a desfăşurat activităţi didactice vocaţionale şi preuniversitare,  iar din 1996 – şi universitare, precum şi ca formator pentru personal din administraţia publică.

Din 1988 a început să profeseze, pe diverse perioade, în funcţii de execuţie şi de conducere – în administraţia publică centrală, iar din 1999 – şi în administraţia publică locală.

Ca practician, din anul 1992, s-a implicat în elaborarea sau / şi implementarea a mai multor proiecte pentru administraţia publică locală, precum şi pentru sectorul privat.

Ca avocat, a profesat în domeniile: comercial, dreptul muncii, contencios administrativ.

Pe baza pregătirii şi a experienţei acumulate, în scopul creşterii performanţelor profesionale ale cursanţilor din sectorul public, sau privat, îşi axează formarea acestora preponderent pe dezvoltarea competenţelor personale aplicative, dar şi de iniţiativă şi creativitate, conform exigenţelor actuale ale educaţiei, de trecere de la etapa cunoaşterii, la cea a aplicării şi – în final – a creării de noi valori.